Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
Rezervovat ubytování Rezervovat stůl v restauraci

Pravidla a podmínky spolupráce v rámci Afilačního programu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato Pravidla užívání Afilačního programu (dále jen “Pravidla“) jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci – Afilační program, která byla uzavřena elektronicky (formou odeslání formuláře – návrhu smlouvy a jeho akceptací) prostřednictvím internetových stránek pod doménou jizni-morava.info (dále jen „Smlouva“), a to mezi účastníkem Afilačního programu (dále jen „Partner“) a World Media Partners, s.r.o. (dále jen „Provozovatel“), jako provozovatelem Afilačního programu.

1.2. Účast v Afilačního programu je daná uzavřením Smlouvy a obsahuje závazek Partnera vytvořit na svých www stránkách prostor, kde bude umísťovat prvky a kódy poskytnuté od Provozovatele.

1.3. Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

2. Definice a výklad pojmů

2.1. Turistický rezervační portál Jizni-Morava.info - webová aplikace prezentující turistický region Jižní Moravu zpřístupněný na doménách jizni-morava.info, south-moravia.info a suedmaehren.info.

2.2 Rezervační systém - počítačový program přístupný na portálu sloužící ke zprostředkování služeb cestovního ruchu, zejména ubytování, mezi návštěvníky portálu poptávající služby cestovního ruchu a jejich poskytovateli.

2.3. Pravidla – Pravidla užívání Afilačního programu

2.4. Zájemce – osoba, která žádá o členství v Afilačního programu

2.5. Provozovatel - Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. se sídlem Radnická 2, 602 00 Brno, IČ: 75063638,  pro kterého provoz Afilační program smluvně zajišťuje World Media Partners, s.r.o. se sídlem Opletalova 55, 110 00 Praha 1, IČ 26208075, DIČ CZ26208075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 79804.

2.6. www stránka – internetová stránka, na které bude umístěn HTML kód a která je ve vlastnictví nebo užívání Partnera a kterou uvedl Partner ve Smlouvě

2.7. Partner – fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem www stránky a která uzavře s Provozovatelem Smlouvu o zprostředkování služeb.

2.8. HTML kód - znamená speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a po vložení na www stránku Partnera se zobrazuje jako reklamní plocha nebo jako vyhledávací služba.

3. Obecné podmínky užívání Afilačního programu

3.1. Partnerem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jsou provozovatele www stránky

3.2. Zájemci nemají žádný právní nárok na užívání Afilačního programu, pokud nedošlo k uzavření Smlouvy.

3.3. Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v Afilačního programu. Každá jednotlivá www stránka (bez ohledu na URL) může být v rámci Afilačního programu použita pouze jedním Partnerem.

3.4. Partner souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jeho jméno (název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech partnerů na webových stránkách.

4. Uzavření Smlouvy

4.1. Registrace do Afilačního programu probíhá uzavřením Smlouvy, a to odesláním návrhu Smlouvy Zájemcem elektronicky ve formě formuláře a jeho elektronickou akceptací na ze strany Provozovatele. Okamžikem akceptace návrhu se Zájemce stává Partnerem. Poté je povinen Provozovatel v rámci uživatelského účtu administračního rozhraní Partnera umožnit sledování statistik a výše jeho odměny.

4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit důvody odmítnutí akceptace návrhu Smlouvy. Odmítnutí akceptace návrhu smlouvy bude Zájemci zaslána na jeho emailovou adresu.

4.3. Okamžikem uzavření Smlouvy je povinen Partner i Provozovatel dodržovat Pravidla.

4.4. Registrace do Afilačního programu je bezplatná.

4. 5. Partner si může vybrat jakou formou a v jakém rozsahu se zapojí do Afilačního programu v rámci registračního formuláře.

5. Podmínky spolupráce

5.1. Partner se zavazuje, že umístí na www stránky nezměněné HTML kódy poskytnuté Provozovatelem.

5.2. Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí za podmínek stanovených v Pravidlech odměnu.

5.3. Partner je oprávněn oznámit Provozovateli URL adresu dalších www stránek, jejíž prostřednictvím zamýšlí zpřístupnit Afilační program, která podléhá schválení Provozovatelem. Do doby schválení ze strany Provozovatele není Partner oprávněn umístit poskytnutý HTML kód na stránky neschválené URL adresy.

5.4. Poskytnutý HTML kód nemůže být umístěn na stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na stránky, které mají pornografický charakter a na stránky, které převážně slouží ke zobrazování reklamy či mohou jinak snižovat dobré jméno Provozovatele.

5.5. Partner má nárok na odměnu vyplývající z umístění HTML kódů na www stránky. Výše odměny se zobrazuje ve statistikách Afilačního programu v administračním rozhraní.

5.6 Odměna Partnera je stanovena jako polovina z provize získané Provozovatelem a pohybuje se v přibližném rozmezí 3 až 4%. Provozovateli vzniká nárok na provizi v momentě, kdy je zprostředkovaná rezervace či poptávka po ubytovacích službách zrealizovaná, což potvrzuje poskytovatel po poskytnutí ubytovací služby. Rozhodující pro výpočet provize je odsouhlasená cena ubytování sdělená poskytovatelem služby. Provize jsou vypočítány ze skutečně zrealizovaných pobytů, a to z ceny (bez DPH, je-li poskytovatel služby plátce) ubytování, lázeňských pobytů a léčení, konferencí a školení, dále také ze storno poplatků a zálohových plateb, které byly zaplaceny při nedojezdu, a to i v případě speciální nabídky a slevových akcí.

5.7. Odměna bude Provozovatelem zaplacena na základě daňového dokladu - faktury zaslané doporučeně Provozovateli na shora uvedenou adresu sídla. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat přidělený identifikátor Partnera. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli. Pokud je Partner plátcem DPH, k fakturované částce si připočte DPH dle základní sazby.

5.8. Nárok na proplacení odměny vzniká k 31.12. Odměna bude Partnerovi vyplacena vždy bankovním převodem na účet Partnera uvedený ve faktuře nebo v dokladu doručeném Provozovateli.

5.9. Odměna v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností dle Smlouvy a Pravidel.

5.10. Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povoleny cookies.

6. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

6.1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

6.2. Smlouva zaniká nebo se zrušuje:

a) Dohodou. K této dohodě dojde odesláním žádosti o ukončení Smlouvy ze strany Partnera nebo Provozovatele a elektronickou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace (oznámení na uživatelském účtu Partnera) dojde k ukončení Smlouvy.

b) Výpovědí. K výpovědi kteroukoliv smluvní stranou (i bez udání důvodu) dojde odesláním výpovědi. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po odeslání výpovědi.

c) Odstoupením. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Partner, a to v případě kdy Provozovatel bude déle než 30 dnů v prodlení se zaplacením odměny. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Provozovatel zejména v případech, kdy obsah www stránky Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či Pravidly nebo dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování odměny.

6.3. V případě, že nastane některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele, pak nemá Partner nárok na žádnou odměnu.

6.4. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6.5. Partner se zavazuje odstranit ze svých www stránek veškeré poskytnuté HTML kódy, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku ukončení nebo zrušení Smlouvy.

6.6. Jestliže dojde k ukončení Smlouvy výpovědí nebo dohodou, pak je povinen Partner zaslat fakturu či doklad Provozovateli na vyplacení odměny, na kterou měl Partner nárok ke dni ukončení Smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Smlouva i Pravidla, stejně tak jako práva a povinnosti ve Smlouvě či Pravidlech neupravená, se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími, v platném znění.

7.2. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Pravidla. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byla Pravidla změněna a zveřejnit jejich nové aktuální znění v na stránkách www.jizni-morava.info/spoluprace-pravidla. Změny vstoupí v platnost 5. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele. Pokud s nimi Partner nesouhlasí, sdělí tuto skutečnost v reakci na zaslanou informaci a vejde v jednání o způsobu ukončení smluvního vztahu dle ustanovení 7. kapitoly Pravidel.

7.3 Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s provozem rezervačního systému či v souvislosti s jeho chybou nebo nefunkčností.

7.3. V případě, že by některé ustanovení Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel.

7.4. Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna převést svá práva a povinnosti z této smlouvy na jinou osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

7.5. Veškeré v budoucnu vzešlé majetkové spory se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení před trojčlenným rozhodčím senátem, v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců, s. r. o., IČ: 63 49 66 58. Předsedu rozhodčího senátu jmenuje předseda Sdružení rozhodců, další dva rozhodce po jednom každá ze stran sporu.

7.6. Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 1.1.2010