Dovolená v ČR:CZeCOTTourmapyVýchodní ČechyJižní MoravaMoravskoslezskoTřeboňskoUNESCOČeská inspiraceAktivní dovolenáJízdní řádyGEOFUN
Rezervovat ubytování Rezervovat stůl v restauraci

Přírodní památky a rezervace

Bouchal - přírodní památka.

Bouchal - přírodní památka

Území s výskytem teplomilných společenstev.

Adresa:

Břenčák - přírodní rezervace.

Břenčák - přírodní rezervace

Výskyt přírodě blízkých až přirozených lesních společenstev zakrslých doubrav s bohatým zastoupením dřínu jarního a teplomilných druhů rostlin.

Adresa:

Mrazový klín - přírodní památka.

Mrazový klín - přírodní památka

Opuštěná pískovna jejíž dno i plochy byly v minulosti osázeny borovicí lesní.

Adresa:

Rašovický zlom - Chobot - přírodní rezervace.

Rašovický zlom - Chobot - přírodní rezervace

Území s výskytem společenstev teplomilné květeny.

Adresa:

Santon - přírodní památka.

Santon - přírodní památka

Návrší, známé jako stanoviště francouzských dělostřelců ve slavkovské bitvě.

Adresa: Tvarožná

Skalky u Přehrady - přírodní památka.

Skalky u Přehrady - přírodní památka

Dva samostatné skalnaté kopce, které jsou chráněny a pokryty teplomilnou vegetací a lišejníky. Dělí je od sebe řeka Svratka a hráz, na jedné straně s Brněnskou přehradou.

Adresa:

Sokolí skála - přírodní rezervace.

Sokolí skála - přírodní rezervace

Členité údolí řeky Svratky s peřejnatým tokem a rozmanitými listnatými lesy na svazích. Sokoli zde sice hnízdili jen krátce v 50. letech minulého století, ale na nepřístupných skalách dodnes žijí výři...

Adresa:

Andělka a Čertovka - přírodní památka.

Andělka a Čertovka - přírodní památka

Na dvou skalních útvarech rostou teplomilná společenstva dřevin a chráněné květeny.

Adresa:

Baračka - přírodní památka

Lesostepní stráně.

Adresa:

Biskoupská hadcová step - přírodní památka.

Biskoupská hadcová step - přírodní památka

Skalnatá stepní stráň se vzácným rostlinstvem

Adresa:

Černovický hájek - přírodní rezervace.

Černovický hájek - přírodní rezervace

Zbytek podmáčeného lužního lesa.

Adresa:

Jalový dvůr - přírodní památka.

Jalový dvůr - přírodní památka

Výskyt a rozmnožování několika druhů ponticko-panonské květeny.

Adresa:

Kůlny - přírodní památka.

Kůlny - přírodní památka

Skalnatý svah kopce s lesním společenstvím, bohatou květenou a chráněnými druhy plazů.

Adresa:

Malhostovická pecka - přírodní památka.

Malhostovická pecka - přírodní památka

Vyvýšený skalní útvar z devonských vápenců (300 - 332 m. n. m.) pokrytý chráněným koniklecem velkokvětým.

Adresa:

Mechovkový útes - přírodní památka.

Mechovkový útes - přírodní památka

Skála v této lokalitě je dokladem posledního výskytu moře v oblasti Vyškovské brány a paleontologickou lokalitou. Mimo zkamenělých kolonií mechovek se zde nacházejí rovněž schránky mořských červů rodu...

Adresa:

Medlánecká skalka - přírodní památka.

Medlánecká skalka - přírodní památka

Opuštěný kamenolom s výskytem teplomilných rostlin zvláště chráněného koniklece velkokvětého.

Adresa:

Medlánecké kopce - přírodní památka.

Medlánecké kopce - přírodní památka

Dva chráněné samostatné kopce, které jsou bohaté na teplomilnou květenu (koniklec velkokvětý) a hmyz spadající do biomu stepí.

Adresa:

Netopýrky - přírodní památka.

Netopýrky - přírodní památka

Zbytek poměrně rozsáhlého komplexu polopřirozených suchých luk a mezí, který byl postupně téměř celý přeměněn v zahrádky. Dřívější pravidelné sečení a snad i občasná pastva na vysýchavých půdách umožnila...

Adresa:

Nosislavská zátočina - přírodní památka.

Nosislavská zátočina - přírodní památka

Přirozený dvojitý meandr řeky Svratky s bohatými břehovými porosty.

Adresa:

Nové hory - přírodní památka.

Nové hory - přírodní památka

Svahy se stepní květenou

Adresa:

Pekárka - přírodní památka.

Pekárka - přírodní památka

Skalnatá stráň s teplomilnou květenou

Adresa:

Pekárna - přírodní památka.

Pekárna - přírodní památka

Dubohabrový les s bylinným podrostem a celá řada živočišných druhů.

Adresa:

Pláně - přírodní památka.

Pláně - přírodní památka

Příkrý skalnatý svah s řídkým smíšeným porostem a bohatou květenou. Hojně se zde vyskytuje jalovec obecný a další teplomilné rostliny.

Adresa:

Rájecká tůň - přírodní památka.

Rájecká tůň - přírodní památka

Říční tůň obklopená zbytky lužního lesa, mokřadní rostlinná společenstva, výskyt obojživelníků.

Adresa:

Roznitál - přírodní památka

Ostrůvek teplomilné květeny a některých druhů ptactva. Ze všech stran je lokalita obklopena zemědělskou půdou, což z ní tvoří důležitý bod pro výskyt původních druhů.

Adresa:

Slunná - přírodní rezervace.

Slunná - přírodní rezervace

Zbytek jedlo-bukového lesa pralesního charakteru s výskytem chráněných rostlin v podrostu. Nejmohutnější buky dosahují výšky až kolem 40 metrů a průměry kmenů dosahují při zemi více než jednoho metru....

Adresa:

Stepní stráň u Komořan - přírodní rezervace.

Stepní stráň u Komořan - přírodní rezervace

Cenná lokalita stepní květeny

Adresa:

Trenckova rokle - přírodní památka.

Trenckova rokle - přírodní památka

Krátká, ale velmi strmá rokle, jejíž spádovou křivku překonává nevelký potok několika vodopády a kaskádami. V exponovaných úsecích kolem kaskád a vodopádů nechybí fixní lano a romantiku zdejšího prostředí...

Adresa:

Údolí Kohoutovického potoka - přírodní památka.

Údolí Kohoutovického potoka - přírodní památka

Původní zalesněný porost, který je tvořen zejména buky, ale i lípami, javory a habry. Dále zde roste množství chráněných druhů rostlin jako je oměj vlčí mor nebo okrotice červená.

Adresa:

Velká Klajdovka - přírodní památka.

Velká Klajdovka - přírodní památka

Stepní a lesostepní svahy s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Adresa:

Ve Žlebcách - přírodní rezervace.

Ve Žlebcách - přírodní rezervace

Území je tvořeno smíšeným lesem s převahou listnatých stromů (např. dub, buk, habr, lípa, javor, modřín). V bylinném patře můžeme brzy na jaře před olistěním stromů vidět např. tyto byliny: sasanka hajní...

Adresa:

Žlíbek - přírodní památka.

Žlíbek - přírodní památka

Pět vzájemně nesouvisejících částí svahového údolí s výskytem vzácné teplomilné květeny.

Adresa:

Krkatá bába.

Krkatá bába

Zajímavé skalní útvary a přirozená společenstva zakrslých doubrav v údolí řeky Lubě. Pojmenování vzniklo podle jednoho z útvarů, který se dá připodobnit k hlavě na dlouhém krku.

Adresa:

Pavlovské mokřady - přírodní rezervace.

Pavlovské mokřady - přírodní rezervace

Nejvýznamnější rašeliniště přechodového typu Území je protkáno sítí drobných vodotečí a odvodňovacími kanály, které již dnes neplní svou funkci.

Adresa:

Synalovské kopaniny - přírodní památka.

Synalovské kopaniny - přírodní památka

Lokalita byla vyhlášena přírodní památkou z důvodu zachování současné mozaiky vegetačních formací pastvinných lad a současného způsobu obhospodařování. Dochoval se zde typický reliéf mrazových procesů...

Adresa:

Babí lom - přírodní rezervace.

Babí lom - přírodní rezervace

Skalnatý hřeben dosahující délky 2,4 km. Hřeben je z načervanalých křemičitých slepenců. Na skalním útvaru můžeme pozorovat mrazové rozpadání skály. Součástí rezervace jsou i přilehlé přirozené lesní porosty...

Adresa:

Bačov - přírodní památka.

Bačov - přírodní památka

Významné paleontologické naleziště zkamenělin permských krytolebců.

Adresa:

Černá skála - přírodní památka.

Černá skála - přírodní památka

Jezírko na dně opuštěného lomu s hojným výskytem obojživelníků.

Adresa:

Cukl a Rozsečské rašeliniště - přírodní památka.

Cukl a Rozsečské rašeliniště - přírodní památka

Jedná se o ojedinělou lokalitu slatinných mokřadů a luk se dvěma rybníky a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Významný je výskyt chráněných druhů obojživelníků a ropuchy obecné, která...

Adresa:

Dobrá studně - přírodní památka.

Dobrá studně - přírodní památka

Geomorfologicky velice významná lokalita, která chrání vyjímečnou ukázku zdejšího georeliéfu kamenných proudů připomínající tundru. Bohatá lokalita vemeníku dvoulistého.

Adresa:

Hersica - přírodní památka.

Hersica - přírodní památka

Mokřadní lesní společenství s olšinami a chráněnými bledulemi.

Adresa:

Horní Bělá - přírodní památka.

Horní Bělá - přírodní památka

Výskyt luční enklávy v údolní nivě Bělé se zachovalými břehovými porosty a výskytem mokřadních a rašelinných společenstev.

Adresa:

Horní Židovka - přírodní památka.

Horní Židovka - přírodní památka

Významné biocentrum smíšeného listnatého lesa uprostřed smrkových monokultur. Lokalita je také významná geomorfologicky. Důvodem ochrany jsou zbytky přirozené bučiny s javorem a dubem s bohatou květenou...

Adresa:

Klášterce - přírodní památka.

Klášterce - přírodní památka

Území pokryté přirozeným dubovým porostem s bohatým bylinným patrem.

Adresa:

Míchovec - přírodní památka.

Míchovec - přírodní památka

Důvodem ochrany je pralesový porost bukových javořin s masovým výskytem měsíčnice vytrvalé, významné skalní hradby.

Adresa:

Padělky - přírodní památka.

Padělky - přírodní památka

Vyskytují se zde teplomilné a vápenomilné druhy rostlin, které rostou na vápencovém podkladu ve značné nadmořské výšce, dále poměrně velká populace chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Adresa:

Park Letovice - přírodní památka.

Park Letovice - přírodní památka

Strmé skalnaté svahy nad Svitavou, na mírnějších svazích a temeni je parková úprava.

Adresa:

Skály - přírodní rezervace.

Skály - přírodní rezervace

Původní lesní porosty s převažujícím bukem a příměsí smrku ztepilého a javoru klenu.

Adresa: Suchý

Sýkoř - přírodní památka.

Sýkoř - přírodní památka

V rámci Českomoravské vysočiny jde o poslední dochované rozsáhlé zbytky typických bučin a bučin s javorem klenem s přirozenou skladbou bylinného podrostu. Území je tvořeno bítýšskými rulami. Vyskytuje...

Adresa:

Údolí Chlébského potoka - přírodní rezervace.

Údolí Chlébského potoka - přírodní rezervace

Údolí se zalesněnými svahy, s výskytem menších lučin a bledule jarní. Geologicky je tvořeno bítešskou rulou. Oblast je významná rozsáhlými porosty suťových lesů se vzácnými druhy rostlin.

Adresa:

Betlém - přírodní památka.

Betlém - přírodní památka

Bývalá štěrkovna.

Adresa:

Dolní Mušovský luh - přírodní památka.

Dolní Mušovský luh - přírodní památka

Území o rozloze 48,6 ha s posledními pozůstatky typický tvrdých podpálavských luhů.

Adresa:

Kamenný vrch - přírodní rezervace.

Kamenný vrch - přírodní rezervace

Opuštěná pastvina s teplomilnou květenou a chráněnými druhy rostlin jako je hlaváček jarní, čilimník bílý, kosatec různobarvý a další.

Adresa:

Kočičí skála - přírodní památka.

Kočičí skála - přírodní památka

Malá vápencová skalka s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů skalních, stepních a křovinných rostlin a s teplomilnými druhy hmyzu.

Adresa:

Na cvičišti - přírodní památka

Bývalé vojenské cvičiště o rozloze 54,5 hektaru. Vyskytuje se tu na 40 druhů zvláště chráněných živočichů, zejména bezobratlých. Ale také i na 40 druhů ptáků, třeba dudek chocholatý, který má v sousedním...
tel: 519510585

Adresa:

Plácky - přírodní památka.

Plácky - přírodní památka

Mokřady s cennou slanomilnou vegetací.

Adresa:

Turold - přírodní rezervace.

Turold - přírodní rezervace

Jedno z výrazných vápencových bradel Pavlovských vrchů. Jedná se o významné geologické, speleologické, paleontologické a archeologické naleziště.

Adresa:

Holý kopec - přírodní rezervace.

Holý kopec - přírodní rezervace

Lesní komplex přirozených doubrav a bučin s bohatou škálou lesních typů a vzácnými druhy fauny. Území je bohaté na celou řadu druhů více či méně ohrožených živočichů. Staré lesní porosty jsou významným...

Adresa:

Horky - přírodní rezervace.

Horky - přírodní rezervace

Dochované ukázky nejsušší varianty bělokarpatských stepí se vzácnými, ohroženými a chráněnými druhy rostlin.

Adresa:

Louky pod Kumstátem - přírodní rezervace.

Louky pod Kumstátem - přírodní rezervace

Louky s výskytem katránu tatarského.

Adresa: Krumvíř

Barborka - přírodní památka.

Barborka - přírodní památka

Území s rozlohou 7,96 ha se zbytky staré zmlazující se dubové bučiny.

Adresa:

Břestecká skála - přírodní památka.

Břestecká skála - přírodní památka

Skupina pískovcových skal, který se dělí na tři části: Hlavní kámen, Plotna a Východní Věžka. Skála je využívána horolezci.

Adresa:

Háj - přírodní rezervace

Skrz přírodní památku vede železniční trať a na severu je ohraničena říčkou Velička. Důvodem ochrany je listnatý porost s bohatým keřovým a bylinným podrostem.

Adresa:

Hošťálka - přírodní památka

Bývalá pastvina s hojným výskytem koniklece velkokvětého a jiných teplomilných druhů rostlin.

Adresa:

Hovoranské louky - přírodní rezervace.

Hovoranské louky - přírodní rezervace

Nejcennější a nejrozsáhlejší komplex stepních luk na jižní Moravě. Jedná se o bezlesé, svažité území o výměře 10,5 ha. Ve východní části je malý lesík s dřevinami, jako jasan ztepilý a akát. Na okraji...

Adresa:

Kobylí hlava - přírodní rezervace

Stepní louka a teplomilná doubrava se nachází v Hlucké pahorkatině, vyznačující se bohatým společenstvím ohrožených druhů rostlin, především se jedná o kavyl tenkolistý, koniklec velkokvětý, hlaváček jarní...

Adresa: Hluk

Kútky - přírodní rezervace.

Kútky - přírodní rezervace

Důvodem ochrany je zbytek luhových stepí a karpatských luk s charakteristickou květenou a zvířenou.

Adresa:

Lom Rasová - přírodní památka.

Lom Rasová - přírodní památka

Zatopený pískovcový lom - refugium obojživelníků.

Adresa:

Losky - přírodní památka.

Losky - přírodní památka

Opuštěná východní část hliniště, kde se prováděla těžba čtvrtohorních sprašových sedimentů. Celý profil je vyjímečný svým neobyčejně dynamickým vývojem, který svědčí o střídání klidných období s nerušenou...

Adresa:

Machová - přírodní rezervace

Jedná se o typické bělokarpatské louky o rozloze 112 ha ozdobené osaměle rostoucími stromy a typickou květenou. Přírodní rezervací Machová a jejím ochranným pásmem protéká Rybnický potok, který v určitých...

Adresa: Javorník

Medlovický lom - přírodní památka.

Medlovický lom - přírodní památka

Naleziště porcelánového jaspisu (porcelanitu) Těžba porcelanitu zde začala na začátku druhé světové války a vytěžený materiál byl využíván zejména na zpevnění komunikací nebo k dekoračním účelům.

Adresa:

Nad Vápenkou - přírodní památka

Na nevelké ploše louky (0,55 ha) se vyskytuje velmi hojně koniklec velkokvětý a v menší míře i ostatní chráněné druhy rostlin. I v této malé lokalitě nalezneme několik druhů orchidejí, za všechny uvedeme...

Adresa:

Nivky za Větřákem - přírodní památka.

Nivky za Větřákem - přírodní památka

Chráněné území má charakter stepního trávníku se zastoupením ohrožených a chráněných druhů rostlin. V rostlinném společenstvu je zachovalá bohatá populace hlaváčku jarního, dále se zde vyskytuje kostřava...

Adresa:

Očovské louky - přírodní památka

Původně vlhké louky s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Území má velký estetický a krajinářský význam.

Adresa:

Oskovec II - přírodní rezervace

Lužní les s vhodnými hnízdními podmínkami pro volavku popelavou a čápa bílého. V lese dominují jasan úzkolistý a dub letní, přimísena je lípa malolistá a ořešák černý. Z keřů pak bez černý, svída krvavá...

Adresa:

Písečný rybník - přírodní rezervace.

Písečný rybník - přírodní rezervace

Území tvořící rybník a k němu přiléhající vlhké slatinné louky je navržené i mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Jedná se o lokalitu s bohatým zastoupením nejrůznějších druhů rostlin...

Adresa:

Skařiny - přírodní rezervace.

Skařiny - přírodní rezervace

Lužní les s hnízdící kolonií volavek popelavých a čápů bílých. Vegetaci tvoří tvrdý luh, ve stromovém patře se objevují staré exempláře dubu letního, které provází topol kanadský, jasan úzkolistý, lípa...

Adresa:

Střečkův kopec - přírodní památka

Bývalý lom o rozloze 0,11 ha, kde bylo provedeno odkrytí tzv. antonínského souvrství. Na území Bílých Karpat je dosti ojedinělou lokalitou, protože žádný další odkryv uvedené geologické vrstvy není znám...

Adresa: Blatnice pod Sv. Antonínkem

Výchoz - přírodní památka.

Výchoz - přírodní památka

Skalnatý masiv, který vznikl těžbou písku a lignitu. Zbytek lignitové sloje, která je starší než 10 milionů let, zde najdeme dosud.

Adresa: Čejč

Cínová hora - přírodní památka.

Cínová hora - přírodní památka

Bývalá lomová stěna. Důvodem ochrany jsou teplomilná rostlinná společenstva a vzácné druhy rostlin a živočichů.

Adresa:

Hevlínské jezero - přírodní památka

Mokřad s vodními plochami, kde se vyskytují chráněné druhy živočichů - např. blatnice skvrnitá, kuňka ohnivá. Jedná se také o významnou ornitologickou lokalitu, hnízdí zde bukáček malý.

Adresa: Hevlín